Strona główna » Spis treści

Spis treści

Wykaz skrótów ...........................................................................................................................  9

Wprowadzenie ..........................................................................................................................  11

Rozdział I

Czym jest compliance ................................................................................................................  13

Rozdział II

Compliance w biurze rachunkowym ...........................................................................................  18

1. Odpowiedzialność w biurze rachunkowym .................................................................................  20

1.1. Odpowiedzialność kontraktowa na gruncie Kodeksu cywilnego ..............................................  21

1.2. Odpowiedzialność karnoskarbowa na gruncie Kodeksu karnego skarbowego ...........................  27

2. Należyta staranność .................................................................................................................  29

2.1. Budowanie świadomości podatkowej przedsiębiorcy .............................................................  31

2.1.1. Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności ...........................................  33

2.1.2. Obowiązek płatności bezgotówkowych, posługiwania się formowym rachunkiem bankowym, biała lista             38

2.1.3. Obowiązek oznaczania transakcji symbolami GTU, TP, WSTO_EE ..............................  48

2.1.4. Ulga na złe długi .....................................................................................................  50

2.1.5. Zasady wystawiania faktur korygujących oraz przygotowywania faktur korygujących do biura rachunkowego     54

3. Dobre praktyki księgowe ..........................................................................................................  58

4. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) ..................................................................................  66

4.1. Obowiązki biura wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu        69

4.1.1. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków AML .........................  71

4.1.2. Wprowadzenie wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej ......................................  72

4.1.3. Dokumentacja dotycząca identyfikacji, oceny i aktualizacji ryzyka związanego z praniem pieniędzy       75

4.1.4. Obowiązek szkoleniowy ..........................................................................................  79

4.2. Środki bezpieczeństwa finansowego (KYC) .........................................................................  80

4.2.1. Identyfikacja klienta i weryfikacja .............................................................................  82

4.2.2. PEP – Politically Exposed Persons, eksponowane stanowisko polityczne .......................  87

4.2.3. Weryfikacja list sankcyjnych ....................................................................................  92

4.3. Monitoring ......................................................................................................................  94

5. Whistleblowing. Sygnalista w biurze rachunkowym ...................................................................  100

5.1. Kim jest sygnalista? ........................................................................................................  103

5.2. Zakres naruszeń podlegających zgłoszeniu .........................................................................  106

5.3. Ochrona sygnalisty ..........................................................................................................  107

5.4. Rodzaje zgłoszeń ............................................................................................................  108

5.5. Procedura zgłoszeń wewnętrznych ....................................................................................  109

5.6. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych ........................................................................................  114

6. MDR – Raportowanie schematów podatkowych przez biura rachunkowe ......................................  115

6.1. Definicja schematu podatkowego ......................................................................................  116

6.1.1. Kryterium głównej korzyści i ogólnej cechy rozpoznawczej ........................................  117

6.1.2. Szczególna cecha rozpoznawcza ..............................................................................  118

6.1.3. Inna szczególna cecha rozpoznawcza .......................................................................  120

6.2. Raportowanie MDR ........................................................................................................  121

6.3. Biuro rachunkowe – wspomagający ..................................................................................  124

6.4. Obowiązek raportowania przez biuro rachunkowe ...............................................................  128

Rozdział III

Procedury księgowe .................................................................................................................  133

1. Organizacja współpracy: przedsiębiorca – biuro rachunkowe .......................................................  133

1.1. Nawiązanie współpracy ...................................................................................................  133

1.1.1. Wykaz dokumentów niezbędnych do podjęcia współpracy z biurem ............................  135

1.1.2. Nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym – karta klienta biura rachunkowego .....  138

1.1.2.1. Ankieta dotycząca działalności klienta .........................................................  141

1.1.2.2. Informacje dotyczące danych finansowych i potrzeb klienta ............................  148

1.1.3. Procedura przyjęcia klienta biura rachunkowego ........................................................  152

1.1.4. Przedstawienie klientowi kluczowych informacji na temat systemu podatkowego ..........  158

1.1.4.1. Analiza podatków, formy opodatkowania oraz ewidencji rachunkowej .............  160

1.1.4.2. Schemat dokumentowania sprzedaży przez czynnych i zwolnionych podatników VAT              161

1.1.4.3. Schemat dokumentowania sprzedaży przez zwolnionych podatników VAT .......  162

1.2. Zakończenie współpracy ..................................................................................................  163

1.2.1. Dyspozycje klienta w związku z rozwiązaniem umowy ..............................................  163

1.2.2. Checklista dla księgowego – likwidacja działalności gospodarczej ...............................  165

1.2.3. Checklista dla księgowego – procedura przygotowania dokumentów księgowych do wydania    167

1.2.4. Protokół wydania dokumentów ...............................................................................  169

2. Procedury księgowe związane z podjęciem współpracy ..............................................................  173

2.1. Ustalenie zasobów majątkowych firmy i ich ewidencjonowanie ............................................  173

2.1.1. Towary handlowe. Arkusz spisu z natury ..................................................................  175

2.1.2. Wyposażenie i inne pozostałe wydatki ......................................................................  176

2.1.2.1. Protokół wprowadzenia niskocennego prywatnego składnika majątku do majątku firmy            177

2.1.3. Środki trwałe ........................................................................................................  178

2.1.3.1. Protokół wprowadzenia prywatnego składnika majątku do ewidencji środków trwałych – nieudokumentowany zakup składnika  180

2.1.3.2. Protokół wprowadzenia prywatnego składnika majątku do ewidencji środków trwałych – udokumentowany zakup składnika        181

2.2. Koszty prowadzenia firmy zarejestrowanej pod adresem zamieszkania ..................................  183

2.2.1. Oświadczenie w sprawie proporcji – działalność gospodarcza w prywatnej nieruchomości  185

2.2.2. Oświadczenie dotyczące wysokości księgowanych kosztów utrzymania prywatnej nieruchomości          186

2.2.3. Oświadczenie dotyczące wysokości księgowanych opłat za usługi telekomunikacyjne ....  188

2.3. Środki trwałe i inne składniki majątku firmy ......................................................................  190

2.3.1. Oświadczenie w sprawie daty przyjęcia do używania i amortyzacji środka trwałego .......  190

2.3.2. Protokół zlikwidowanych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) ..........  194

2.3.3. Oświadczenie w sprawie kwalifikacji wydatków dotyczących środka trwałego remont/ulepszenie           197

2.3.4. Oświadczenie w sprawie ewidencjonowania zaniechanej inwestycji .............................  201

3. Straty i ubytki w towarach ......................................................................................................  205

3.1. Protokół braków i odpadów (towarów uszkodzonych lub zniszczonych w czasie transportu lub na skutek utraty pierwotnej wartości użytkowej)  206

3.2. Protokół przekazania towarów na potrzeby prywatne (na cele osobiste podatnika lub jego pracowników)          209

4. Cykliczna obsługa księgowa ....................................................................................................  211

4.1. Mail – wskazówki, jak przygotować dokumenty księgowe do biura rachunkowego .................  214

4.2. Protokół przyjęcia dokumentów księgowych ......................................................................  217

4.3. Oświadczenia dotyczące przestrzegania przepisów ..............................................................  222

4.3.1. Korekta podatku VAT naliczonego w ramach ulgi na złe długi ....................................  228

4.3.2. Korekta podatku PIT w ramach ulgi na złe długi ........................................................  231

4.3.3. Transakcje bezgotówkowe powyżej 15 000 zł, split payment, biała lista – monitorowanie sposobu płatności na potrzeby podatku PIT        236

Rozdział IV

Obsługa kadrowa .....................................................................................................................  249

1. Dyspozycja zatrudnienia pracownika, zleceniobiorcy lub biorącego dzieło ....................................  250

2. Dyspozycja zgłoszenia do ubezpieczeń zatrudnionego członka rodziny .........................................  257

3. Wniosek o zgłoszenie członków rodziny do NFZ .......................................................................  261

Rozdział V

Notatki i protokoły służbowe ....................................................................................................  264

1. Notatka z rozmowy z klientem biura lub z rozmowy z pracownikiem określonej instytucji ..............  265

2. Protokół z ustaleń rozstrzygający sposób udokumentowania/zaksięgowania zdarzenia gospodarczego  266

3. Notatka zawierająca wykaz niezaksięgowanych przez biuro dokumentów wraz z oświadczeniem klienta w sprawie  270

Bibliografia .............................................................................................................................  273

Spis formularzy .......................................................................................................................  275

Spis schematów .......................................................................................................................  277

Spis wzorów informacji ............................................................................................................  278

Spis screenów ..........................................................................................................................  279

Spis tabel .................................................................................................................................  280